این شرکت در راستای سیاست گذاری‌های نوین وزارت نیرو طبق استانداردهای بین‌المللی، خدمات مهندسی مدیریت انرژی را به سازمان‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی و صنعتی ارائه می‌نماید.مدیریت انرژی به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی مناسب برای کنترل و نظارت دائم بر نحوه بکارگیری بهینه منابع انرژی است و بکارگیری آن در سطح کلان دارای مزایای ذیل است:

 • مقابله با هزینه تامین انرژی از طریق کاهش میزان مصرف
 • کمک به طولانی‌تر شدن عمر ذخائر انرژی
 • استفاده بهینه و منطقی از منابع انرژی
 • مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی
 • کمک به توسعه اقتصادی
 مراحل اصلی مدیریت مصرف انرژی:
 • ممیزی انرژی و ارائه گزارش اولیه
 • ارائه طراحی اولیه، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی با توجه به ممیزی انرژی
 • طراحی تفصیلی، تهیه اسناد و مدارک فنی

این شرکت در راستای سیاست گذاری‌های نوین وزارت نیرو طبق استانداردهای بین‌المللی، خدمات مهندسی مدیریت انرژی را به سازمان‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی و صنعتی ارائه می‌نماید.

مدیریت انرژی به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی مناسب برای کنترل و نظارت دائم بر نحوه بکارگیری بهینه منابع انرژی است و بکارگیری آن در سطح کلان دارای مزایای ذیل است:

 • مقابله با هزینه تامین انرژی از طریق کاهش میزان مصرف
 • کمک به طولانی‌تر شدن عمر ذخائر انرژی
 • استفاده بهینه و منطقی از منابع انرژی
 • مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی
 • کمک به توسعه اقتصادی

 

مراحل اصلی مدیریت مصرف انرژی:

 • ممیزی انرژی و ارائه گزارش اولیه
 • ارائه طراحی اولیه، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی با توجه به ممیزی انرژی
 • طراحی تفصیلی، تهیه اسناد و مدارک فنی
ادامه مطلب