شرح وظايف و خدماتبراي انجام طرح‌هاي عمراني كشور در «نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور» كه در تاريخ 1375/03/23 بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران رسيده است طرح‌هاي عمراني در دو مرحله «تهيه طرح» و «اجراي طرح» انجام می‌شوند.مرحله تهيه طرح كه خود شامل «مديريت بر تهيه از جنبه ايفاي وظايف قانوني غير قابل واگذاري كه كارفرما خود راساً با كاركنان خود، آن‌ها را انجام مي‌دهد» و «خدمات مديريت تهيه طرح كه كارفرما در صورت در اختيار نداشتن امكانات لازم يا بزرگ و پيچيده بودن طرح به پيمانكار خدمات مديريت طرح واگذار می‌نمايد.»مرحله اجراي طرح كه خود شامل: «مديريت بر اجراي طرح از جنبه‌هاي وظايف قانوني غير قابل واگذاري كه كارفرما خود راساً با كاركنان خود آن‌ها را انجام مي‌دهد» و «خدمات مديريت و كنترل كه شامل خدمات مديريت اجراي طرح، كنترل‌هاي مهندسي، كنترل پروژه و نظارت می‌شود.»توضيح اينكه خدمات مديريت اجراي طرح، كنترل‌هاي مهندسي و كنترل پروژه را می‌توان در صورت نياز به پيمانكار مديريت اجراي طرح واگذار نمود.با توجه به اطلاعات جمع آوري شده از اجراي پروژه‌ها به نظر ميرسد در صورت نياز لازم است انجام مديريت تهيه طرح و مديريت اجراي طرح توسط يك واحد تحت عنوان مديريت طرح و ساخت صورت گيرد.خدمات مديريت اجراي طرح را براي تكميل مرحله ساخت، بهره برداري و سپس نگهداري صحيح از واحدهاي مختلف يك پروژه به شرح ذيل مي‌توان عنوان نمود:

 • خدمات مديريت، هماهنگي و مشاوره
 • تعيين خط مشي‌هاي اجرايي پروژه و رويه‌ها
 • برنامه ريزي، تهيه برنامه‌هاي زمان بندي، كنترل پيشرفت عمليات و گزارش دهي به كارفرما
 • هماهنگي عمليات اجرايي و نظارت بر ساخت
 • < …

شرح وظایف و خدمات

برای انجام طرح‌های عمرانی کشور در «نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور» که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۳ بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده است طرح‌های عمرانی در دو مرحله «تهیه طرح» و «اجرای طرح» انجام می‌شوند.

مرحله تهیه طرح که خود شامل «مدیریت بر تهیه از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری که کارفرما خود راساً با کارکنان خود، آن‌ها را انجام می‌دهد» و «خدمات مدیریت تهیه طرح که کارفرما در صورت در اختیار نداشتن امکانات لازم یا بزرگ و پیچیده بودن طرح به پیمانکار خدمات مدیریت طرح واگذار می‌نماید.»

مرحله اجرای طرح که خود شامل: «مدیریت بر اجرای طرح از جنبه‌های وظایف قانونی غیر قابل واگذاری که کارفرما خود راساً با کارکنان خود آن‌ها را انجام می‌دهد» و «خدمات مدیریت و کنترل که شامل خدمات مدیریت اجرای طرح، کنترل‌های مهندسی، کنترل پروژه و نظارت می‌شود.»

توضیح اینکه خدمات مدیریت اجرای طرح، کنترل‌های مهندسی و کنترل پروژه را می‌توان در صورت نیاز به پیمانکار مدیریت اجرای طرح واگذار نمود.

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از اجرای پروژه‌ها به نظر میرسد در صورت نیاز لازم است انجام مدیریت تهیه طرح و مدیریت اجرای طرح توسط یک واحد تحت عنوان مدیریت طرح و ساخت صورت گیرد.

خدمات مدیریت اجرای طرح را برای تکمیل مرحله ساخت، بهره برداری و سپس نگهداری صحیح از واحدهای مختلف یک پروژه به شرح ذیل می‌توان عنوان نمود:

 • خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
 • تعیین خط مشی‌های اجرایی پروژه و رویه‌ها
 • برنامه ریزی، تهیه برنامه‌های زمان بندی، کنترل پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
 • هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
 • کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل و تحویل مواد و مصالح
 • کنترل مواد و مصالح و تجهیزات
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 • خدمات دوره بهره برداری
 • برآورد و کنترل هزینه
 • تهیه اسناد و مدارک
 • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 • مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری

تعویض وظایف و مسئولیت ها

به عبارت دیگر به استناد تعاریف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجری جهت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی طرح پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می‌تواند از یک شرکت بعنوان مدیریت طرح استفاده و کلیه وظایف و مسئولیت‌های کارفرمایی را بجز موارد زیر به وی تفویض نماید:

 • قبول تضمین‌ها و دستور تمدید، آزاد کردن، ضبط و یا واریز آن‌ها
 • تصویب تغییر مبلغ قرارداد
 • تصویب تغییر مدت قرارداد
 • تغییر مشخصات کلی، تغییر سیستم‌ها و اجزای اصلی کار
 • تصویب قیمت‌های جدید و حق‌الزحمه خدمات اضافی
 • تصویب گزارش‌‌های مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحی
 • تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی
 • تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد
 • تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی

هزینه قرارداد MC حدوداً ۵ تا ۱۰ درصد اجرای پروژه EPC مربوطه است و با توجه به اینکه هزینه‌های ثابت در بکارگیری MC وجود دارد با کوچکتر شدن پروژه درصد هزینه استفاده از MC نسبت به هزینه EPC افزایش می‌یابد. از سوی دیگر گفته می‌شود استفاده از MC بیشتر برای پروژه‌هایی با هزینه بالاتر از ۳۰۰ میلیارد ریال اقتصادی خواهد بود.

از آنجا که گفته می‌شود استفاده ازMC عموماً برای پروژه‌هایی با هزینه بالاتر از ۳۰۰ میلیارد ریال اقتصادی خواهد بود و با توجه به اینکه انتخاب MC برای هر یک از پروژه‌های عمرانی باعث ایجاد کار اضافی برای کارفرما جهت تهیه شرح کار، نظارت بر کار MC و غیره می‌گردد اولاً گرفتن MC برای هر یک از پروژه‌ها به صورت جداگانه به صرفه نخواهد بود و ثانیاً در صورتی که الزامی در استفاده از MC وجود داشته باشد می‌توان کل پروژه‌های موجود در دفترچه موافقت نامه را که هزینه اجرای آن بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال است پس از امکانسنجی مجدد و دقیق به MC واگذار نمود. بدیهی است در این صورت وظیفه کارفرما نظارت بر MC و انجام وظایفی است که از عهده MC ساقط شده است.

 

ادامه مطلب