تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی:سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های کامپیوتری هستند که به منظور نگهداری و پردازش داده‌ها به کار می‌روند. بخشی از این سیستم‌ها علاوه بر اعداد و حروف از نقشه نیز استفاده می‌کنند که سیستم‌های اطلاعات مکانی نامیده می‌شوند.سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) با داده‌هایی که به نحوی با موقعیت جغرافیایی مرتبط است، کار می‌کند، به عبارت دیگر GIS به جمع آوری، تولید، نگهداری، بازیابی، تجزیه و تحلیل داده‌هایی می‌پردازد که در دنیای واقعی فضایی را اشغال نموده‌اند. بنابراین کلیه رشته‌هایی که بخشی از داده‌های خود را از زمین به دست می‌آورند از کاربران GIS محسوب می‌شوند. جغرافیا به دلیل یکپارچگی و جامع نگری در داده‌های جغرافیایی و استفاده از نگرش سیستمی، علاوه بر استفاده از GIS در تحلیل‌های مکانی به غنای این سیستم نیز می‌افزاید.مولفه‌های اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در شکل زیر نمایش داده شده است.

joghrafia

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیاییاز زمینه‌های کاربرد این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • جغرافیا
 • نقشه‌کشی و نقشه‌برداری
 • مهندسی معدن مسائل اکتشاف معادن، تهیه نقشه و مدل از ذخایر معدنی و محاسبات آن و...
 • منابع طبیعی
 • سنجش از دور
 • هواشناسی
 • محیط زیست
 • مخابرات
 • شهرسازی
 • کشاورزی دقیق
 • زم …

تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی:

سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های کامپیوتری هستند که به منظور نگهداری و پردازش داده‌ها به کار می‌روند. بخشی از این سیستم‌ها علاوه بر اعداد و حروف از نقشه نیز استفاده می‌کنند که سیستم‌های اطلاعات مکانی نامیده می‌شوند.

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) با داده‌هایی که به نحوی با موقعیت جغرافیایی مرتبط است، کار می‌کند، به عبارت دیگر GIS به جمع آوری، تولید، نگهداری، بازیابی، تجزیه و تحلیل داده‌هایی می‌پردازد که در دنیای واقعی فضایی را اشغال نموده‌اند. بنابراین کلیه رشته‌هایی که بخشی از داده‌های خود را از زمین به دست می‌آورند از کاربران GIS محسوب می‌شوند. جغرافیا به دلیل یکپارچگی و جامع نگری در داده‌های جغرافیایی و استفاده از نگرش سیستمی، علاوه بر استفاده از GIS در تحلیل‌های مکانی به غنای این سیستم نیز می‌افزاید.

مولفه‌های اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در شکل زیر نمایش داده شده است.

joghrafia

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی

از زمینه‌های کاربرد این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جغرافیا
 • نقشه‌کشی و نقشه‌برداری
 • مهندسی معدن مسائل اکتشاف معادن، تهیه نقشه و مدل از ذخایر معدنی و محاسبات آن و…
 • منابع طبیعی
 • سنجش از دور
 • هواشناسی
 • محیط زیست
 • مخابرات
 • شهرسازی
 • کشاورزی دقیق
 • زمین شناسی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق

سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق برای تهیه پایگاه‌ داده‌های مکانی تاسیسات، زیرساخت‌ها و عوارض مختلف به کار می‌رود. با استفاده از این سیستم فاصله عوارض مختلف از یکدیگر اندازه‌گیری شده و از طریق ساخت Query در بین چند لایه مختلف، اطلاعات مفیدی به دست می‌آید. تهیه نقشه‌های محدودیت برای عوارض مختلفی همچون پست‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و …، امکان ترسیم مناطق حائل و حریم عوارض مطابق استانداردها، مسیریابی بهینه خطوط انتقال، مکان‌یابی محل مناسب برای احداث تأسیسات جدید مانند پست‌ها و نیروگاه‌ها، مدیریت اتفاقات شبکه انتقال نیرو، مدیریت بحران و ریسک شبکه، برآورد بار، مشاهده پراکنش جغرافیایی بار، انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیرامون نیروگاه‌ها، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و پیش‌بینی تغییرات و ارزیابی امکانات و محدودیت‌های توسعه واحدها و ظرفیت نیروگاه‌ها در آینده، از کاربردهای این سامانه‌ها در صنعت برق است.

اهداف سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق

 • انجام مطالعات پایه جهت ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مسائل مذکور در ارتباط با مدیریت داده‌های مکانی و توصیفی صنعت برق
 • ارائه ساختار مدیریت و هماهنگی زیرساخت داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع
 • ارائه معماری کلان یک سیستم استاندارد توزیع شده برای تسهیل دسترسی و استفاده از داده‌های مکانی و توصیفی موجود
 • تدوین استاندارد فراداده
 • تدوین دستورالعمل تولید و بهنگام‌رسانی داده‌های مکانی حین فعالیت روزمره

 

خدمات مهندسی قابل ارائه این شرکت در حوزهGIS به شرح زیر می‌باشد:

گروه GIS این شرکت با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این حوزه همچون Arc GIS، Arc View و Arc Map و با تکیه بر دانش فنی و تخصصی کارشناسان خود، نسبت به انجام جمع‌آوری اطلاعات مکانی و توصیفی توپوگرافی، اطلاعات مکانی پست‌ها، خطوط (هوایی و زمینی)، عوارض زیرزمینی، تاسیسات تولید، شبکه فیبرنوری و مراکز دیسپاچینگ به صورت رقومی اقدام می‌نماید.

پس از تهیه پایگاه داده از اطلاعات گردآوری شده، خدمات مهندسی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی در خصوص مکان‌یابی بهینه نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال، مسیر‌یابی خطوط انتقال نیرو، شبکه‌های آبیاری و خطوط لوله آب و گاز، به کارفرمایان محترم ارائه می‌شود.

ادامه مطلب