شهرها زمين‌ هاي وسيع و گسترده‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند. بديهي است كه در گزينش محل شهرها، تجربه پيشينيان تاثير بسزايي داشته است. اما سابق بر اين زندگي ساده شهروندان موجب مي‌شد كه اهميت موضوع، چندان مورد توجه قرار نگيرد. به طوري كه اگر منطقه‌اي زير طغيان‌ هاي بسيار شديد رودخانه‌ ها يا سقوط مرتب و خطرناك سنگ ها و يا ريزش بهمن‌ هاي انبوه قرار نمي‌گرفت و يا عجالتا زمين هاي آن لغزش نمي‌كرد، براي گسترش مساكن و ايجاد ساختمان‌ ها، مناسب تشخيص داده مي‌شد.گاهي نيز مسائل ايمني و موقعيت پناهگاهي ناحيه‌اي، برخي از خطرات مانند ريزش كو‌ه‌ها را تحت الشعاع خود قرار مي‌داد.

اهميت موضوع، زمانی آشكار مي شود كه خسارات وارده خارج از تحمل انسانها باشد. اگر در گذشته سيل، بنايي را ويران مي‌كرد و اثاث زندگي انسان ها را با خود مي‌برد و يا دچار خسارات متنوعي مي‌كرد، ابعاد آن چندان گسترده نبود. ترميم خرابي‌ ها و جبران ويرانگري‌ ها، البته به دليل سادگي بنا و اثاث آن كار بسيار مشكلي به نظر نمي‌ رسيد. در صورتي كه امروز، تجهيزات عمراني به طور پيچيده‌ اي توسعه يافته‌اند و بناها ابعاد گسترده‌ تر و مجهز تري به خود گرفته‌اند، مساحت شهرها تا چندين برابر افزايش پيدا كرده است. كارخا‌نه‌ هاي صنعتي بزرگ و كوچك، به عنوان پديده‌ اي ضروري، در كنار شهرها تاسيس شده است. اين‌ها به فضاي گسترده‌ تري نياز دارند. امروز در مكان‌ يابي و استقرار كارخانه‌ هاي ياد شده، تنها عامل اقتصادي و تكنيكي مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گيرد و در برابر ارزاني قيمت زمين، اهميت نيرو هاي طبيعي ناديده گرفته مي‌شود. در نتيجه بنا هاي مسكوني و تاسيسات كارخانه‌ها در مناطق گوناگون به طور دلخواه و …

شهرها زمین‌ های وسیع و گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. بدیهی است که در گزینش محل شهرها، تجربه پیشینیان تاثیر بسزایی داشته است. اما سابق بر این زندگی ساده شهروندان موجب می‌شد که اهمیت موضوع، چندان مورد توجه قرار نگیرد. به طوری که اگر منطقه‌ای زیر طغیان‌ های بسیار شدید رودخانه‌ ها یا سقوط مرتب و خطرناک سنگ ها و یا ریزش بهمن‌ های انبوه قرار نمی‌گرفت و یا عجالتا زمین های آن لغزش نمی‌کرد، برای گسترش مساکن و ایجاد ساختمان‌ ها، مناسب تشخیص داده می‌شد.گاهی نیز مسائل ایمنی و موقعیت پناهگاهی ناحیه‌ای، برخی از خطرات مانند ریزش کو‌ه‌ها را تحت الشعاع خود قرار می‌داد.

اهمیت موضوع، زمانی آشکار می شود که خسارات وارده خارج از تحمل انسانها باشد. اگر در گذشته سیل، بنایی را ویران می‌کرد و اثاث زندگی انسان ها را با خود می‌برد و یا دچار خسارات متنوعی می‌کرد، ابعاد آن چندان گسترده نبود. ترمیم خرابی‌ ها و جبران ویرانگری‌ ها، البته به دلیل سادگی بنا و اثاث آن کار بسیار مشکلی به نظر نمی‌ رسید. در صورتی که امروز، تجهیزات عمرانی به طور پیچیده‌ ای توسعه یافته‌اند و بناها ابعاد گسترده‌ تر و مجهز تری به خود گرفته‌اند، مساحت شهرها تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. کارخا‌نه‌ های صنعتی بزرگ و کوچک، به عنوان پدیده‌ ای ضروری، در کنار شهرها تاسیس شده است. این‌ها به فضای گسترده‌ تری نیاز دارند. امروز در مکان‌ یابی و استقرار کارخانه‌ های یاد شده، تنها عامل اقتصادی و تکنیکی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد و در برابر ارزانی قیمت زمین، اهمیت نیرو های طبیعی نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه بنا های مسکونی و تاسیسات کارخانه‌ها در مناطق گوناگون به طور دلخواه و تقریبا بدون توجه جدی به دینامیک محیط ایجاد می‌گردد. بنابراین موقعی که پدیده‌ های گوناگون طبیعت، با نیروی عظیم خود، اینگونه محل‌ ها را مورد تهدید قرار بدهند، تخریب و ویرانی آن حتمی خواهد بود.

لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی‌ های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان‌ها، از مناطق نامساعد، معلوم می‌ شود.

ادامه مطلب