طراحی پست‌های فشار قوی به طور کلی در شش مرحله انجام می‌شود: تعیین لزوم نصب پست و…، تعیین محل پست، تعیین ظرفیت ترانسفورماتورها، تهیه نقشه‌های اولیه پست، تعیین حفاظت‌ها و محاسبات و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پست. توضیح مختصر هر یک از مراحل را در ادامه خواهید دید.

مراحل طراحی پست های فشارقوی

مرحله اول

– تعیین لزوم نصب پست (ممکن است یک یا دو پست نیاز باشد)‌‌
– بررسی فنی، اقتصادی و بررسی شبکه های توزیع با توجه به نیاز منطقه.
– بررسی دقیق توزیع بار و مرکز ثقل بار
– محاسبه دقیق افت ولتاژ، افت انرژی (یک پست ممکن است بخاطر افت ولتاژ نصب گردد) و بررسی اقتصادی آن.

 

مرحله دوم، تعیین محل پست

درصورت مورد تایید بودن طرح نصب پست، موارد زیر بایستی در نظر گرفته شوند:
– پست را در مرکز ثقل بار نصب کرده و امکان تغذیه پست توسط شبکه سراسری وجود داشته باشد.
– توسعه آینده مورد توجه قرار گرفته و با توجه به آن، دیاگرام تک خطی تهیه گردد.
– سرویس و نگهداری پست امکان پذیر باشد.
– در صورت امکان به شهرهای پر جمعیت نزدیک باشد.
– نزدیک جاده های اصلی بوده تا امکان حمل و نقل وسایل سنگین وجود داشته باشد.
– حداقل ۶ کیلومتر با فرودگاه فاصله داشته.
– فاصله مجاز با لوله های گاز، نفت و دیگر تاسیسات، مورد توجه قرار گیرد.
– در مسیر سیل های فصلی نباشد.
– شرایط جغرافیایی زمین مورد بررسی قرار گیرد بطوریکه از نظر اقتصادی، خاکبرداری و دیگر کارهای ساختمانی مقدور باشد.
– از کارخانجات سیمان و موارد دودزا فاصله کافی داشته باشد.

 

 مرحله سوم: تعیین ظرفیت ترانسفورماتورها

– تعیین بار مصرفی در مدت ۲۴ ساعته روز و یافتن ساعت پیک بار ( مثلاً ۸ یا ۹ شب)
– پیش بینی پیک متوسط بار سالانه با توجه به برنامه های ده ساله.
– انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور با ظرفیت ۱.۵ یا ۲ برابر کل پیک بار، باتوجه به مسائل اقتصادی آن.( اصولاً برای انتخاب ترانسفورماتور قدرت در پستهای ۴۰۰ ، یک یا چند ترانسفورماتور بصورت رزرو پیش بینی می شود و بطور کلی انتخاب تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورها، با توجه به بررسی اقتصادی، حساسیت پست و نوع مصرف صورت می گیرد.)
– انتخاب تجهیزات با توجه به موقعیت پست در شبکه، قدرت اتصال کو تاه و ظرفیت تجهیزات با در نظر داشتن احتیاجات آینده.
– مشخص نمودن دقیق خطوط ورودی و خروجی پست در ۱۵ سال آینده.

 

مرحله چهارم: تهیه نقشه های اولیه پست

– تهیه دیاگرام تک خطی پست.

– تعیین محل تقریبی فونداسیون ها و ساختمان پست.

 

مرحله پنجم: تعیین حفاظت ها

– تعیین حفاظت ترانسفورماتورها باتوجه به نیازهای منطقه.
– تعیین حفاظت خطوط فشارقوی.
– تعیین محل تابلوهای فرمان و رله ها.
– محل اطاق فرمان.

 

مرحله ششم: محاسبات و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پست

-محاسبه اتصال کوتاه و تعیین قدرت اتصال کوتاه پست.
– محاسبه و طرح باس بارها.
– تعیین مشخصات عمومی پست و انتخاب برقگیر و تعیین سطح حفاظتی پست.
– تعیین مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت.
– محاسبه اتصال کوتاه در ثانویه ترانسفورماتورها و انتخاب کلیدهای مناسب.
– تعیین مشخصات فنی کلیدهای طرفین ترانسفورماتورها و قدرت قطع آنها.
– تعیین مشخصات سکسیونرهای پست.
– طرح و محاسبه شبکه زمین پست.
– تعیین مشخصات ترانسفورماتورهای اندازه گیری، لاین تراپ.
– محاسبه و طراحی سیستم حفاظتی پست (طراحی اسکماتیک).
-تعیین مشخصات فنی سیستم تغذیه داخلی AC و DC .

5863459