با توجه به گسترش شبکه و حضور تولیدکنندگان مستقل انرژی، مرکز مطالعات سیستم و انرژی از طریق انجام پروژه‏ های متفاوت در عرصه‌های نوین فعال می‌باشد.برخی از قابلیت‌ های مرکز عبارتند از:

 • شناسایی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شبکه خطوط انتقال و فوق توزیع
 • تدوین اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی کامپیوتری
 • انجام مطالعات پخش بار شبکه‏ های موجود و برآورد تلفات سیستم
 • تخمین بار و برآورد آن جهت پیش ‏بینی افزایش ظرفیت و توسعه شبکه خطوط و پست‌های انتقال و فوق‏ توزیع
 • انجام مطالعات فاز صفر و طراحی مقدماتی برای پروژه ‏های پیش‌بینی شده شبکه برای اجرا در سال‌های آتی
 • انجام مطالعات پخش بار با اصلاح شبکه موجود و نیازسنجی توسعه شبکه‏
 • پیش‏ بینی مشخصات پست‌ های جدید انتقال و فوق‏ توزیع خطوط و تعیین زمان بهره ‏برداری
 • پیش ‏بینی خطوط انتقال و فوق توزیع برای اتصال پست‌ های جدید و موجود
 • انجام محاسبات اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز برای شبکه موجود و شبکه‏ های پیش‌بینی‌ شده
 • بهره‌مندی از نرم‌افزار های شبیه ساز مطالعات سیستم نظیر DIGSILENT، Cyme، PSCAD، PSS/E و …

با توجه به گسترش شبکه و حضور تولیدکنندگان مستقل انرژی، مرکز مطالعات سیستم و انرژی از طریق انجام پروژه‏ های متفاوت در عرصه‌های نوین فعال می‌باشد.

برخی از قابلیت‌ های مرکز عبارتند از:

 • شناسایی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شبکه خطوط انتقال و فوق توزیع
 • تدوین اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی کامپیوتری
 • انجام مطالعات پخش بار شبکه‏ های موجود و برآورد تلفات سیستم
 • تخمین بار و برآورد آن جهت پیش ‏بینی افزایش ظرفیت و توسعه شبکه خطوط و پست‌های انتقال و فوق‏ توزیع
 • انجام مطالعات فاز صفر و طراحی مقدماتی برای پروژه ‏های پیش‌بینی شده شبکه برای اجرا در سال‌های آتی
 • انجام مطالعات پخش بار با اصلاح شبکه موجود و نیازسنجی توسعه شبکه‏
 • پیش‏ بینی مشخصات پست‌ های جدید انتقال و فوق‏ توزیع خطوط و تعیین زمان بهره ‏برداری
 • پیش ‏بینی خطوط انتقال و فوق توزیع برای اتصال پست‌ های جدید و موجود
 • انجام محاسبات اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز برای شبکه موجود و شبکه‏ های پیش‌بینی‌ شده
 • بهره‌مندی از نرم‌افزار های شبیه ساز مطالعات سیستم نظیر DIGSILENT، Cyme، PSCAD، PSS/E و …
ادامه مطلب