مطالعات راهبردی مدیریت انرژی در صنعت آب و فاضلاب کشور، در این بخش سعی دارد تا با ارائه راهکارهای مناسب پس از شناسایی کامل وضع موجود، طی فرآیندی متشکل از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت راهکارهایی جهت نیل به مصرف بهینه انرژی بدون کاهش سطح خدمات و با استفاده از فن‌آوری جدید و توجه به معیار‌های اقتصادی ارائه نماید.

 • مطالعات امکان‌سنجی
 • ‌انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمع‌آوری و انتقال آب
 • طراحی و مهندسی شبکه‌های توزیع آب
 • طراحی مخازن، ‌تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و نمک‌زدایی و ابنیه مربوطه
 • محاسبه نشت فیزیکی و نشت‌یابی شبکه‌های آب شهری
 • مطالعات راهبردی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب‌های شهری، صنعتی و آب‌های سطحی و تصفیه‌خانه‌های مربوطه
 • ‌طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ای و سیستم‌های تله‌متری و کنترل از راه دور
 • بررسی راهکارهای استفاده از پساب تصفیه شده
 • مطالعات راهبردی در صنعت آب و فاضلاب و نظارت بر اجرای طرح‌های آب و فاضلاب

مطالعات راهبردی مدیریت انرژی در صنعت آب و فاضلاب کشور، در این بخش سعی دارد تا با ارائه راهکارهای مناسب پس از شناسایی کامل وضع موجود، طی فرآیندی متشکل از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت راهکارهایی جهت نیل به مصرف بهینه انرژی بدون کاهش سطح خدمات و با استفاده از فن‌آوری جدید و توجه به معیار‌های اقتصادی ارائه نماید.

 • مطالعات امکان‌سنجی
 • ‌انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمع‌آوری و انتقال آب
 • طراحی و مهندسی شبکه‌های توزیع آب
 • طراحی مخازن، ‌تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و نمک‌زدایی و ابنیه مربوطه
 • محاسبه نشت فیزیکی و نشت‌یابی شبکه‌های آب شهری
 • مطالعات راهبردی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب‌های شهری، صنعتی و آب‌های سطحی و تصفیه‌خانه‌های مربوطه
 • ‌طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ای و سیستم‌های تله‌متری و کنترل از راه دور
 • بررسی راهکارهای استفاده از پساب تصفیه شده
 • مطالعات راهبردی در صنعت آب و فاضلاب و نظارت بر اجرای طرح‌های آب و فاضلاب
ادامه مطلب