استاندارد ها

استاندارد OHSAS 18001: مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي

سري OHSAS شامل راهنماي پياده‌سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي OHSAS 18002 و الزامات مورد نياز جهت مميزي و صدور گواهينامه OHSAS 18001 مي‌باشد.

هدف اصلي از پياده سازي و استقرار استاندارد OHSAS 18001، دستيابي به يک نظام جامع جهت به حداقل رساندن سوانح و حوادث شغلي و دست يافتن به وضعيت مطلوب ايمني و بهداشت شغلي جهت کارکنان سازمان است.

مميزي استاندارد OHSAS 18001 ميتواند به صورت مستقل و يا به همراه استانداردهاي ISO 9001 وISO 14001 در قالب سيستم مديريت يکپارچه (IMS) انجام گردد.

الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

 • الزامات عمومی

سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مطابق با الزامات ‌این استاندارد OHSAS‌ ایجاد، مستند، مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق‌این الزامات را نیز مشخص نماید.

 • خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

مدیریت عالی باید خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان پیدا کند که ‌این خط مشی مطابق با دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آن بوده و:

الف) متناسب با ماهیت و مقیاس ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی سازمان است

ب) شامل تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری و بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی است

ج) شامل تعهد به دست کم انطباق با الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزاماتی است که سازمان در ارتباط با خطرات ایمنی و بهداشت شغلی خود نسبت به رعایت آن‌ها موظف گردیده است.

د) چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف ایمنی و بهداشت شغلی فراهم می‌نماید.

ه) مدون، مستقرو نگهداری شده است.

و) به تمامی افرادی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند، با هدف آگاه کردن آنان از تمامی تعهدات ایمنی و بهداشت شغلی فردی خود، ابلاغ شده است.

ز) در دسترس طرف‌های ذی نفع قرار دارد

ح) به طور دوره‌ای بازنگری می‌شود تا‌این اطمینان حاصل گرددکه مرتبط و متناسب با سازمان باقی مانده است.

 • طرح‌ریزی

شناسایی خطر، ارزیابی ریسکو تعیین کنترل‌ها

سازمان باید برای شناسایی متداوم خطر، ارزیابی ریسکو تعیین کنترل‌های مورد نیاز، اقدام به ایجاد، استقرار و نگهداری روش‌ها اجرایی نماید.روش‌های اجرایی شناسایی خطر و ازریابی ریسک باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

الف) فعالیت‌های عادی و غیر عادی

ب) فعالیت کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند (از جمله پیمانکاران و بازدید کنندگان)

ج) رفتار انسانی، قابلیت‌ها و دیگر عوامل انسانی

د) خطرات شناسایی شده با منشا بیرونی محیط کار که قابلیت تاثیرگذاری نامطلوب بر ایمنی و بهداشت افراد تحت کنترل سازمان را درون محیط کار دارند

ه) خطرات به ایجاد شده در مجاورت محیط کار به واسطه فعالیت‌های مربوط به کار که تحت کنترل سازمان هستند.

یادآوری۱: ممکن است مناسب‌تر آن باشد که چنین خطراتی به عنوان یک جنبه زیست‌محیطی ارزیابی شوند.

و) زیرساخت‌ها، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار، چه توسط سازمان فراهم شده باشد و چه توسط دیگران

ز) تغییرات انجام شده یا تغییرات پیشنهاد شده در سازمان، فعالیت‌ها، یا مواد آن

ح) اصلاحات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، شامل تغییرات موقتی و پیامد‌های آن‌ها بر عملیات، فرآیندها و فعالیت‌ها

ط) هرگونه تعهدات قانونی قابل کاربرد مربوط به ارزیابی ریسک و استقرار کنترل‌های لازم

ی) طراحی محدوده‌های کاری، فرآیندها، تاسیسات، ماشین آلات/ تجهیزات، روش‌های اجرایی عملیاتی و سازمان کاری، شامل تطبیق آن‌ها با قابلیت‌های انسانی.

متدولوژی سازمان برای شناسایی خطرو ارزیابی

الف) متناسب با دامنه کاربرد، ماهيت و زمانبندي تعريف گرددتا اطمينان حاصل شود که بيشتر پيشگيرانه عمل مي‌نمايد تا واکنشي

ب) شناسايي، اولويت‌بندي و مستند سازي ريسک‌ها و بکارگيري کنترل‌ها را به طور متناسب، ميسر نمايد.

به منظور مديريت تغيير، سازمان بايد خطرات ايمني و بهداشت شغلي مرتبط با تغييرات در سازمان، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي يا فعاليت‌ها را قبل از انجام چنين تغييراتي شناسايي نمايد. سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که نتايج اين ارزيابي‌ها به هنگام تعيين کنترل‌ها در نظر گرفته مي‌شوند. هنگام تعيين کنترل‌ها يا در نظر گرفتن تغييرات در کنترل‌هاي موجود، کاهش ريسک بايد مطابق با سلسله مراتب زير مورد توجه قرار گيرد:

الف) حذف

ب) جايگزيني

ج) کنترل‌هاي مهندسي

د) علائم / هشدارها و يا کنترل‌هاي اجرايي/ اداري

ه) تجهيزات حفاظت فردي.

سازمان بايد نتايج شناسايي خطرات، ارزيابي‌هاي ريسک و کنترل‌هاي تعيين شده را مدون نمايدو به روز نگهداري کند.سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که ريسک‌هاي ايمني و بهداشت شغلي و کنترل‌هاي تعيين شده به هنگام به ايجاد، استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي آن مورد نظر قرار گرفته است.

الزامات قانوني

سازمان بايد روش‌هاي اجرايي براي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ديگر الزامات ايمني و بهداشت شغلي که در سازمان کاربرد دارد،  ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد. سازمان بايد اطمينان حاصل کند که ‌اين الزامات قانوني و ديگر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به رعايت آن‌ها مي‌داند، در‌ ايجاد، استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مورد توجه قرار دهد. سازمان بايد ‌اين اطلاعات را به‌روز نگهداري نمايد. سازمان بايد اطلاعات مربوط به الزامات قانوني و ديگر الزامات را به افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي‌کنند و ساير طرف‌هاي ذي نفع مرتبط نمايد.

3-3- اهداف و برنامه‌ها

سازمان بايد اهداف ايمني و بهداشت شغلي مدوني را در ارتباط با بخش‌ها و سطوح درون سازمان، ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد. اهداف بايد تا آنجا که کاربرد دارد، قابل اندازه‌گيري بوده و با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي، از جمله تعهد به پيشگيري از مصدوميت و بيماري، پيروي از الزامات قانوني و ديگر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به رعايت آن‌ها مي‌داند و بهبود مستمر، سازگار باشند. يک سازمان بايد هنگام‌ ايجاد و بازنگري اهداف خود، الزامات قانوني و ديگر الزاماتي که خود را موظف به رعايت آن‌ها مي‌داند و ريسک‌هاي ايمني و بهداشت شغلي خود را در نظر داشته باشد. همچنين سازمان بايد گزينه‌هاي فن‌آوري خود، الزامات مالي، عملياتي و کسب و کار خود و ديدگاه‌هاي طرف‌هاي ذي‌نفع را مورد توجه قرار دهد. سازمان بايد برنامه‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف خود، ايجاد، مستقر و نگهداري کند. برنامه‌ها بايد لااقل شامل موارد زير باشد:

الف) تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات براي دستيابي به اهداف در سطوح و بخش‌هاي مرتبط سازمان

ب) ملزومات و چارچوب زماني دستيابي به اهداف.

برنامه‌ها بايد در فواصل زماني منظم و برنامه ريزي شده بازنگري و در صورت لزوم تعديل شوند تا‌اين اطمينان حاصل گرددکه دستيابي به اهداف صورت مي‌گيرد

اجرا و عملیات

۴- اجرا و عملیات

۴-۱- منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار

مدیریت عالی باید مسئولیت نهایی برای ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را بر عهده گیرد. مدیریت عالی باید تعهد خود را به وسیله موارد زیر اثبات نماید:

الف) حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع ضروری برای ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ب) تعریف وظایف، تخصیص مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها و تفویض اختیارات، به منظور تسهیل مدیریت اثر بخش ایمنی و بهداشت شغلی، وظایف، مسئولیت‌ها، پاسخگویی‌ها و اختیارات باید مدون و ابلاغ گردد. سازمان باید عضوی از سطح مدیریت عالی را، با مسئولیت مشخص برای ایمنی و بهداشت شغلی و با صرف نظر از دیگر مسئولیت‌ها، با وظایف و اختیارات تعریف شده برای موارد زیر منصوب نماید:

الف) حصول اطمینان از ‌اینکه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد OHSAS‌ ایجاد، مستقر و نگهداری شده است

ب) حصول اطمینان از‌ اینکه گزارش‌های عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور بازنگری به مدیریت عالی ارائه شده و به عنوان مبنایی برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار گیرد.

یادآوری: منصوب شده مدیریت عالی ممکن است برخی از وظایف خود را در حالی که همچنان پاسخگوی مسئولیت‌ها باشد به نماینده‌های مدیریت زیر دست تفویض نماید. هویت منصوب شده مدیریت عالی باید برای تمامی افرادی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند، محرز باشد. تمامی افراد با مسئولیت‌های مدیریتی باید تعهد خود را جهت بهبود مستمرعملکرد ایمنی و بهداشت شغلی اثبات کنند. سازمان باید اطمینان حاصل کند که افراد در محیط کار مسئولیت در قبال جنبه‌های ایمنی و بهداشت شغلی تحت کنترل خود، از جمله تبعیت از الزامات ایمنی و بهداشت شغلی قابل کاربرد در سازمان، را برعهده گرفته اند.

۴-۲- صلاحیت، آموزش و آگاهی

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که هر فردی که تحت کنترل سازمان وظایفی را انجام می‌دهد ،می‌تواند پیامد ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد، واجد صلاحیت بر اساس تحصیلات، آموزش یا تجربه مناسب می‌باشد و باید سوابق مربوطه را نگهداری کند.سازمان باید نیازهای آموزشی مرتبط با ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی خود و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت خود را شناسایی کند. سازمان باید آموزش یا دیگر اقدامات را برای برآورده نمودن‌این نیازها فراهم نماید، اثربخشی آموزش یا اقدامات انجام شده را ارزیابی کند و سوابق مربوطه را نگهداری نماید. سازمان باید روش‌های اجرایی را ایجاد، مستقر و نگهداری کند تا افرادی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند را از موارد زیر آگاه سازد:

الف) عواقب بالفعل یا بالقوه ایمنی و بهداشت شغلی فعالیت‌های کاری آنان، رفتار آنان و مزایای ایمنی و بهداشت شغلی عملکردفردی بهبود یافته

ب) وظایف و مسئولیت‌های آنان و اهمیت در دستیابی به انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و روش‌های اجرایی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، از جمله الزامات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

ج) عواقب بالقوه عدول از روش‌های اجرایی مشخص شده.

روش‌های اجرایی آموزش باید سطوح مختلف موارد زیررا در نظر داشته باشد:

الف) مسئولیت، توانایی، سواد و مهارت‌های کلامی

ب) ریسک.

۴-۳- ارتباطات، مشارکت و مشاوره

۴-۳-۱- ارتباطات

سازمان باید باتوجه به خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود، روش‌های اجرایی برای مورد زیر‌ ایجاد، مستقرو نگهداری نماید:

الف) ارتباطات داخلی میان سطوح و بخش‌های مختلف سازمان

ب) ارتباطات با پیمانکاران و دیگر بازدیدکنندگان محیط کار

ج) دریافت، مستند کردن و پاسخگویی به ارتباطات دارای موضوعیت که از سوی طرفهای ذی نفع بیرون از سازمان برقرار شده است.

۴-۳-۲- مشارکت و مشاوره

سازمان باید روش‌های اجرایی را برای موارد زیر ایجاد، مستقر و نگهداری نماید:

الف) مشارکت کارگران از طریق:

 • مشارکت مناسب در شناسایی خطر، ارزیابی‌های ریسک و تعیین کنترل‌ها
 • مشارکت مناسب در بررسی رویداد
 • مشارکت مناسب در تدوین و بازنگری خط مشی‌ها و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی
 • مشاوره در جایی که تغییراتی صورت می‌گیرد که بر ایمنی و بهداشت شغلی آنان تاثیر می‌گذارد
 • عمل نمودن به عنوان نماینده در خصوص موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی.

کارگران باید از ترتیبات مشارکت خود، از جمله‌این که چه کسی نماینده آنان در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی است، آگاه باشند.

ب) مشاوره با پیمانکاران در جایی که تغییراتی صورت می‌گیرد که بر‌ ایمنی و بهداشت شغلی آنان تاثیر می‌گذارد. سازمان باید اطمینان حاصل پیدا کند که طرف‌های ذی نفع مرتبط خارج از سازمان، در زمان مقتضی، درباره موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی مورد مشاوره قرار می‌گیرند.

۴-۴- مستند سازی

مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی

ب) تشریح دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ج) تشریح عناصر اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و روابط متقابل آن‌ها و ارجاع به مستندات مربوطه

د) مستندات، از جمله سوابقی که ‌این استاندارد OHSAS آن‌ها را الزام نموده است

ه) مستندات از جمله سوابقی که توسط سازمان ضروری تشخیص داده شده اند تا از موثر بودن طرح ریزی اجرا و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی خود اطمینان حاصل نماید.

۴-۵- کنترل مستندات

مستنداتی که توسط سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ‌این استاندارد OHSAS الزام شده‌اند باید کنترل شوند. سازمان باید برای موارد زیر روش‌های اجرایی را ایجاد مستقر و نگهداری نماید:

الف) تصویب مستندات جهت کفایت آن‌ها پیش از انتشار

ب) بازنگری و در صورت نیاز به روزآوری و تصویب مجدد مستندات

ج)‌ این اطمینان حاصل گردد که تغییرات و وضعیت ویرایش جاری مستندات مشخص باشند

د) حصول اطمینان از‌این که نسخه‌های مستندات مورد کاربرد در محل‌های استفاده از آن‌ها در دسترس می‌باشد

ه) حصول اطمینان از‌این که خوانا و به آسانی قابل شناسایی هستند

و) حصول اطمینان از‌این که مستندات با منشا برون سازمانی که سازمان آن‌ها را برای طرح ریزی و عملیات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی لازم می‌داند شناسایی شده اند و توزیع آن‌ها تحت کنترل است

ز) پیشگیری از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ و در صورتی که‌ این مستندات به هر دلیل همچنان نگهداری می‌شوند به طور مناسب شناسایی می‌گردند.

۴-۶- کنترل عملیات

سازمان باید عملیات و فعالیت‌هایی که مرتبط باخطر‌های شناسایی شده هستند را در جایی که استقرار کنترل‌ها برای مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ضروری است تعیین نماید.‌این کار باید شامل مدیریت تغییر باشد.

سازمان باید برای‌این عملیات و فعالیت‌ها موارد زیر را مستقر و نگهداری نماید:

الف) کنترل‌های عملیاتی، به طوری که برای سازمان و فعالیت‌های آن قابل کاربرد باشد سازمان باید آن کنترل‌های عملیاتی ر ابا کل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود یکپارچه سازد

ب) کنترل‌های مربوط به کالاها، تجهیزات و خدمات خریداری شده

ج) کنترل‌های مربوط به پیمانکاران و دیگر بازدیدکنندگان محیط کار

د) روش‌های اجرایی مدون برای پوشش دادن وضعیت‌هایی که نبود آن‌ها می‌تواند موجب انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی شود

ه) تصریح معیارهای عملیاتی در جایی که نبود آن‌ها می‌تواند موجب انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی شود.

۴-۷- آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

سازمان باید روش‌های اجرایی برای موارد زیر به ایجاد، مستقر و نگهداری نماید:

الف) شناسایی زمینه‌های بالقوه برای وضعیت‌های اضطراری

ب) واکنش در برابر چنین وضعیت‌های اضطراری.

سازمان باید در برابر وضعیت‌های اضطراری بالفعل واکنش نشان دهدو از عواقب نامطلوب ایمنی و بهداشت شغلی مربوطه پیشگیری نماید یا شدت آن‌ها را کاهش دهد. سازمن در طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری خود باید نیازهای طرف‌های ذی نفع مربوطه، برا ی مثال، خدمات شرایط اضطراری و همسایگان را در نظر داشته باشد. همچنین سازمان باید، هر جا که امکان پذیر باشد، روش‌های اجرایی واکنش در وضعیت‌های اضطراری خود را، به طور دوره‌ای، و در موارد مقتضی با مشارکت طرف‌های ذی نفع مربوطه به آزمایش بگذارد. سازمان باید به طور دوره‌ای روش‌های اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری خود را بازنگری، و هر جا که لازم باشد تجدید نظر نماید.‌این کار به ویژه باید بعد از آزمایش دوره‌ای و رخداد وضعیت‌های اضطراری صورت گیرد.

برسی

5-1- اندازه گيري و پايش عملکرد

سازمان بايد روش‌هاي اجرايی را ايجاد، مستقر و نگهداري، نمايد تا عملکرد ايمني و بهداشت شغلي را به طور منظم پايش و اندازه گيري نمايد.‌اين روش‌هاي اجرايي بايد برا ي موارد زير تهيه شوند:

الف) هر دوي شاخص‌هاي کيفي و کمي، متناسب با نيازهاي سازمان

ب) پايش ميزان برآورده شدن اهداف ايمني و بهداشت شغلي سازمان

ج) پايش اثر بخشي کنترل‌ها ( براي بهداشت و همچنين براي ايمني)

د) شاخص‌هاي پيشگيرانه عملکرد که انطباق با برنامه‌هاي ايمني و بهداشت شغلي، کنترل‌ها و معيارهاي عملياتي را پايش مي‌کند

ه) شاخص‌هاي واکنشي عملکرد که بيماري، رويدادها وديگر شواهد عملکرد نامناسب ايمني و بهداشت شغلي در گذشته را پايش مي کند

و) ثبت داده‌ها ونتايج پايش و اندازه گيري به طوري که جهت تسهيل تجزيه و تحليل اقدام پيشگيرانه و اقدام اصلاحي بعدي کفايت نمايد.

اگر تجهيزاتي براي پايش و اندازه گيري عملکرد مورد نياز باشد،سازمان بايد در موارد مقتضي روش‌هاي اجرايي براي کاليبراسيون و نگهداري چنين تجهيزاتي را ايجاد و حفظ نمايد.سوابق فعاليتها و نتايج کالیبراسيون بايد حفظ شود.

5-2- ارزيابي انطباق

5-2-1- سازمان بايد در راستاي الزامات قانوني، روش‌هاي اجرايي برا ي ارزيابي دوره‌اي رعايت الزامات قانوني قابل کاربرد را ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد.سازمان بايد سوابق نتايج ارزيابي‌هاي دوره‌اي را نگهداري کند.

5-2-2- سازمان بايد رعايت ديگر الزامات که خود را موظف به پيروي از آن‌ها مي‌داند را ارزيابي نمايد. سازمان ممکن است تمايل داشته باشد که ‌اين ارزيابي را با ارزيابي رعايت الزامات قانوني توام نمايد يا روش‌هاي اجرايي جداگانه‌ ايجاد کند.

5-3- بررسي رويداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

5-3-1- بررسي رويداد

سازمان بايد روش‌هاي اجرايي براي ثبت، بررسي و تجزيه و تحليل رويدادها جهت موارد زير ايجاد، مستقر و نگهداري کند:

الف) تعيين نقايص اساسي ايمني و بهداشت شغلي و ديگر عواملي که ممکن است علت يا مسبب بروز رويدادها باشند

ب) شناسايي نياز به اقدام اصلاحي

ج) شناسايي فرصت‌ها براي اقدام پيشگيرانه

د) شناسايي فرصت‌ها براي بهبود مستمر

ه) اطلاع رساني نتايج‌اينگونه بررسي‌ها

بررسي‌ها بايد به طور زمانبندي شده انجام شوند. به هر گونه نياز شناسايي شده به اقدام اصلاحي يا فرصت‌هاي اقدام پيشگيرانه بايد مطابق با بخش‌هاي مربوطه در 5-4-3-2 پرداخته شود. نتايج بررسي‌هاي رويداد بايد مدون و نگهداري گردد.

5-3-2- عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

سازمان بايد روش‌هاي اجرايي برا ي پرداختن به عدم انطباق‌هاي بالفعل و بالقوه و انجام اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه را ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد.‌اين روش‌هاي اجرايي بايد الزاماتي را براي موارد زير تعريف نمايند:

الف) شناسايي و اصلاح عدم انطباق‌ها و انجام اقدام‌هايي به منظور کاهش عواقب ايمني و بهداشت شغلي آن‌ها

ب) بررسي عدم انطباق‌ها، تعيين علت آن‌ها و انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از رخداد مجدد آن‌ها

ج) ارزيابي نياز به اقدام به منظور پيشگيري از عدم انطباق و اجراي اقدامات مناسب که براي جلوگيري از رخداد آن‌ها طراحي مي‌شود

د) ثبت و ابلاغ نتايج اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه انجام شده

ه) بازنگري اثربخشي اقدام پيشگيرانه انجام شده.

هرجا شناسايي شود که اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه موجب خطرات جديد يا تغيير در خطرات موجود يا نياز به کنترل‌هاي جديد يا تغيير در کنترل‌هاي موجود مي‌گردد، روش اجرايي بايد الزام نمايد که اقدامات پيشنهادي قبل از اجرا مورد ارزيابي ريسک قرار گيرند. هرگونه اقدام اصلاحي يا اقدام پيشگيرانه‌اي که براي حذف علت‌هاي عدم انطباق بالفعل و بالقوه انجام مي‌شود بايد متناسب با ميزان مشکلات باشد و با ريسک ايمني و بهداشت شغلي پيش رو تناسب داشته باشد. سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که هر گونه تغييرات مورد نياز که از اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه ناشي مي‌شوند، در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مستند سازي مي‌شوند.

5-4- کنترل سوابق

سازمان بايد هرگونه سوابق مورد نياز به منظور اثبات انطباق با الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي خود و‌اين استاندارد OHSAS و نتايج حاصل را ايجاد و نگهداري نمايد. سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي، انبارش، حفاظت، بازيابي، نگهداري و امحاي سوابق، مستقر و نگهداري نمايد. سوابق بايد خوانا، قابل شناسايي و قابل ارزيابي باشند.

5-5- مميزي داخلي

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که مميزي‌هاي داخلي سيستم ايمني و بهداشت شغلي در دوره‌هاي زماني برنامه ريزي شده انجام مي‌شوند تا بدين وسيله:

الف) معين شود که سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي:

 • با ترتيبات طرح ريزي شده براي مديريت ايمني و بهداشت شغلي از جمله الزامات ‌اين استاندارد OHSAS انطباق دارد.
 • به طور مناسب مستقر و نگهداري مي‌شود.
 • در برآورده نمودن خط مشي و اهداف سازمان اثربخش است

ب) اطلاعات مربوط به نتايج مميزي‌ها براي ارائه به مديريت فراهم شود.

برنامه مميزي بايد براساس نتايج ارزيابي‌هاي ريسک فعاليت‌هاي سازمان و نتايج مميزي‌هاي قبلي، توسط سازمان طرح‌ريزي، ايجاد، مستقر و نگهداري گردد. روش‌هاي اجرايي مميزي بايدبه ايجاد، مستقرونگهداري شود، به طوري که در آن‌ها موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

الف) مسئوليت‌ها، صلاحيت‌ها و الزامات براي طرح ريزي و انجام مميزي‌ها، گزارش نتايج و نگهداري سوابق مربوطه

ب) تعيين معيارها، دامنه کاربرد، فراواني و روش‌هاي مميزي.

در انتخاب مميزان و انجام مميزي‌ها بايد نسبت به واقع بيني و بي طرف بودن فرآيند مميزي اطمينان حاصل شود.

6- بازنگري مديريت

مديريت عالي بايد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي سازمان را در فواصل زماني برنامه ريزي شده، بازنگري نمايد تا از تناسب، کفايت و اثربخشي مستمر آن اطمينان حاصل کند. بازنگري‌ها بايد شامل ارزيابي فرصت‌هاي بهبود و تغييرات مورد نياز در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي باشد.

سوابق بازنگري‌هاي مديريت بايد نگهداري شوند. ورودي‌هاي بازنگري‌هاي مديريت بايد شامل موارد زير باشد:

الف) نتايج مميزي‌هاي داخلي و ارزشيابي‌هاي رعايت الزامات قانوني و ساير الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به پيروي از آن‌ها مي‌داند

ب) نتايج مشارکت و مشاوره

ج) ارتباطات مرتبط از سوي طرف‌هاي ذي نفع برون سازماني از جمله شکايت‌ها

د) عملکرد ايمني و بهداشت شغلي سازمان

ه) ميزان برآورده شدن اهداف

و) وضعيت بررسي رويداد، اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه

ز) پيگيري اقدامات مربوط به بازنگري‌هاي مديريت قبلي

ح) تغيير شرايط حاکم، از جمله توسعه‌ها در قوانين و ساير الزامات ايمني و بهداشت شغلي

ط) توصيه‌هايي براي بهبود.

خروجي‌هاي بازنگري‌هاي مديريت بايد متناسب با تعهد سازمان به بهبود مستمر باشد شامل هرگونه تصميمات و اقدامات مربوط به تغييرات ممکن در موارد زير باشد:

الف) عملکرد ايمني و بهداشت شغلي

ب) خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي

ج) منابع

د) ساير عناصر سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي.

خروجي‌هاي بازنگري مديريت بايد براي اطلاع رساني و مشاوره در دسترس باشند

 

 

 

اشتراک ‌گذاری

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


 1. سئو فاکس | سئو سایت - بهینه سازی سایت - Seofox.ir
 2. آموزش رایگان سئو سایت توسط سئو فاکس؛ یادگیری سئو بیسیک و پرو
 3. لیست الگوریتم گوگل در سئو - سئو فاکس [Seofox.ir]
 4. بهینه سازی وب سایت - سئو و بهینه سازی سایت - سئو فاکس
 5. مفاهیم سئو - مفهوم سئو - کانسپت سئو - Seofox.ir
 6. خدمات سئو و بهینه سازی سایت - خدمات SEO سایت - سئو فاکس
 7. منابع سئو - منبع آموزش سئو - منبع های یادگیری سئو - Seofox
 8. موتورهای جستجو - مقالات سرچ انجین - سئو فاکس - Seofox.ir
 9. نمونه کار سئو - نمونه کارهای سئو سایت | سئو فاکس
 10. درباره سئو فاکس - شرکت سئو فاکس - Seofox.ir
 11. سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس - سئو سایت برای گوگل
 12. نمونه قرارداد سئو و طراحی سایت از سایت سئو فاکس [Seofox.ir]
 13. سئو کلاه خاکستری چیست؟ آموزش سئو گری هت [Seofox.ir]
 14. تعریف Robots.txt چیست؟ نقش Robots.txt در سئو [آپدیت 2022]
 15. تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو - سئو فاکس
 16. چگالی کلمات کلیدی چیست؟ چگالی کلمات کلیدی در سئو - Seofox.ir
 17. مزرعه لینک چیست؟ لینک فارم - آموزش حرفه ای سئو با سئو فاکس
 18. آنالیز سئو سایت - تست SEO سایت - چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس
 19. الگوریتم پیج رنک گوگل چیست؟ Page Rank - سئو فاکس - Seofox.ir
 20. تحقیق کلمات کلیدی با به کارگیری UGC؛ کیورد ریسرچ - Seofox.ir
 21. پروپوزال سئو سایت - پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر
 22. سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو White Hat سفید - Seofox.ir
 23. شرکت سئو چیست؟ سئو فاکس بهترین شرکت سئو در ایران - Seofox.ir
 24. گوگل بات چیست؟ Googlebot چیست - بهترین آموزش سئو [Seofox.ir]
 25. تکنیک های سئو - آموزش بهترین روش های سئو سایت [Seofox.ir]
 26. لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک - Broken Link - Seofox.ir
 27.  توضیحات متا چیست؟ درباره سئو متا دیسکریپشن - سئو فاکس
 28. تعریف انکر تکست چیست؟ متن لینک شوند - Anchor Text - Seofox
 29. سئو تکنیکال چیست؟ آموزش Technical SEO - سئو فاکس
 30. سفارش سئو سایت - خدمات سئو حرفه ای؛ سئو فاکس دات آی آر
 31. سئو داخلی چیست؟ آموزش On-page SEO آن پیج سئو - Seofox.ir
 32. سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آف پیج - Seofox.ir
 33. ابزار سئو - بهترین ابزارهای سئو - SEO Tools - سایت Seofox.ir
 34. مشاوره سئو - خدمات مشاوره سئو سایت توسط وب سایت سئو فاکس
 35. لینک بیلدینگ چیست؟ تعریف Link Building ساخت لینک - Seofox.ir
 36. برندینگ چیست؟ آموزش سئو از صفر تا صد رایگان - سئو فاکس
 37. لوکال سئو چیست؟ آموزش سئو محلی از بخش آموزش SEO سئو فاکس 
 38. قیمت سئو سایت - بهترین سایت خدمات سئو ایران - سئو فاکس 
 39. آموزش سئو وردپرس - یادگیری سئو مبتدی تا پیشرفته - سئو فاکس 
 40. کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت - سئو فاکس
 41. لینک سازی چیست؟ آموزش لینک - آزمایشگاه تخصصی سئو - سئو فاکس
 42. اخبار سئو؛ آشنایی با سئو یا بهینه سازی موتور جستجو؛ سئو فاکس
 43. تگ H1 چیست؟ دوره جامع آموزش سئو توسط احسان اسکندری سئو فاکس
 44. شروع سئو؛ دوره رایگان آموزش SEO از مبتدی تا پیشرفته سئو فاکس
 45. مقالات سئو؛ آموزش سئو SEO کامل و حرفه ای از ۰تا۱۰۰ سئو فاکس 
 46. پنالتی گوگل چیست؟ Google Penalty رفع جریمه گوگل - Seofox.ir
 47. آموزش Disavow و حذف بک لینک های اسپم مخرب - Seofox.ir
 48. بررسی رتبه کلمات کلیدی در گوگل - Seofox.ir - مانیتور کلمات
 49. الگوریتم پنگوئن گوگل چیست؟ Google penguin سئو - Seofox.ir
 50. الگوریتم گوگل دنس چیست؟ Google Dance - رقص گوگل - Seofox.ir
 51. اموزش سئو محتوا - Content SEO - سئو در تولید محتوا - Seofox
 52. دامین اتوریتی چیست؟ تعریف Domain & Page Authority - سئو فاکس
 53. آموزش ثبت سایت در گوگل - معرفی سایت و وبلاگ - Seofox.ir
 54. تگ و متا تگ های مهم در سئو - SEO Tags سئو - Seofox.ir
 55. تاثیر هاست بر سئو - Host SEO - سئو هاست - Seofox.ir
 56. سئو دامنه - آموزش Domain SEO - نام دامنه در سئو - Seofox.ir
 57. لینک نوفالو چیست؟ Nofollow Link - کد نوفالو - Seofox.ir