روند انجام پروژه کاهش تلفات:

موضوع مطالعه: انجام کاهش تلفات استان لرستان لرستان – مطالعه شهرستان نمونه خرم آباد و فیدر نمونه 57

کارفرما: شرکت توزیع نیرو برق استان لرستان

مشاور: شرکت طراح انرژی سپنتا

 

1- ابلاغ و اخذ مجوزهای لازم : بعد از پایان مرحله مناقصه و ارزیابی فنی و مالی و کیفی  و بعد از تشریفات اداری ابلاغیه انجام کاراز سوی توانیر به شرکت مشاور جهت شروع فرایند انجام کار داده می شود و شرکت مشاور جهت اخذ مجوزهای لازم اقدام می کند

 

2- تشکیل جلسات با امورها : دراین مرحله اولین جلسه مشترک بین کارفرما (شرکت توزیع برق لرستان ) و شرکت مشاور (طراح انرژی سپنتا) و شرکت توانیر  برگزار می شود و حول مساۀل فنی و روند انحام کار و نرم افزارهای مورد نیاز جهت انجام مطالعات و اطلاعات مورد نیاز مشاور از جمله اطلاعات مشترکین و اطلاعات فیدر ها و اطلاعات تعادل بار ترانس و … صحبت و توافق لازم انجام می شود

 

 

3- تجهیز کارگاه : جهت انجام مطالعات و برداشت اطلاعات در منطقه نیاز است تا شرکت مشاور جهت تجهیز کارگاه در منطقه مورد مطالعه اقدام لازم را انجام دهد و کارگاه مورد نظر تا پایان زمان مطالعات و برداشت اطلاعات در منطقه مستقر خواهد بود

 

4-  تعیین محل مناسب و نصب ثبات: شرکت مشاور  بعد از تجهیز کارگاه و مستقر شدن درمنطقه اقدام به نصب ثبات در محل هدف جهت برداشت اطلاعات اقدام خواهد کرد.

 

5- دریافت اطلاعات: GIS  همزمان در مرحله برداشت اطلاعات شرکت مشاور درخواست خود را مبنی بر دریافت اطلاعات شبکه به همراه  UTM تجهیزات از جمله  اطلاعات پست فوق توزیع و  فیدر فشارمتوسط و پست توزیع و نقاط مانور و سایر اطلاعات تجهیزات و ادوات به شرکت کارفرما داده و اطلاعات فوق را در قالب فایل GIS  دریافت و بررسی کرده و در صورت وجود نقص مراتب را جهت بررسی و اصلاح به شرکت کارفرما اراۀه می دهد.

 

6- برداشت اطلاعات مشترکین و بررسی نقاط با افت ولتاژ: در ادامه روند بررسی و برداشت اطلاعات اکیپ های شرکت مشاور مستقر در منطقه شروع به برداشت اطلاعات مشرکین از جمله چیدمان و تقسیم بار روی پایه های توزیع جهت بررسی تعادل یا عدم تعادل بار روی پایه ها و بررسی اولیه کابل سرویس و همچنین تست  و بررسی اولیه مناطق با افت ولتاژ بالا اقدامات لازم انجام می شود.

 

7- جمع بندی اطلاعات :  در این مرحله اقدام به تخلیه اطلاعات ثبات و دسته بندی ان و همجنین دسته بندی اطلاعات دریافتی  GIS و در نتیجه الگوی مصرف و میزان مصرف مشترکین در پیک را ثبت می کنیم

 

8- مطالعه و طراحی در محیط نرم افزار : در مرحله پیش رو اقدام به پیاده سازی اطلاعات جمع اوری و دسته بندی شده در مرحله  (GIS) قبل را در محیط نرم افزار مطالعاتی مورد توافق انجام داده( نرم افزار مطالعاتی توافق شده در پروژه فوق   بود(digsilent و ضمن پیاده سازی شرایط موجود  شبکه با اطلاعات موجود اقدام به بررسی و اشکارسازی  نقاط ضعف و پر تلفات شبکه کرده و ترانس های فول بار را مشخص میکنیم و سپس در ادامه در بخش طراحی پس از بررسی شرایط موجود طرح پیشنهادی را در قالب نرم افزار مطالعاتی پیاده سازی میکنیم

 

9- امکان سنجی فنی طرح پیشنهادی : در مرحله امکان سنجی  اقدام  به بررسی طرح پیشنهادی  در منطقه و بررسی عملیاتی شدن طرح پیشنهادی می پردازیم .که این عمل در مرحله نخست با بررسی نقشه های هوایی منطقه و در صورت نیاز بررسی حضوری در منطقه انجام خواهد گرفت.

 

10- بررسی بازگشت سرمایه: هدف از بررسی در این بخش مدت زمان  بازگشت سرمایه با توجه به ارزش ریالی میزان کاهش تلفات  در طراحی انجام شده میباشد .

 

11- تنظیم گزارش طرح ها : پس از بررسی و میزان بازگشت منطقی و مورد انتظار در سال هدف اقدام به تهیه دفترچه فنی برای هر شهر می نماییم . که شامل اطلاعات مطالعه شده و طرح های ارایه شده در قالب فرمول ها و نمودارها و جداول مرتبط میباشد . و همچنین در بخش دیگر اقدام به تهیه دفترچه غیرفنی که شامل اطلاعات مربوط به تلفات غیر فنی اعم از لیست کنتورهای خطا دار و راکد و همچنین کابل سرویس های دارای نقص میباشد را همراه با اطلاعات مشترک هدف در جداول مرتبط ارایه مینماییم.

 

12-اخذ تاییدیه اولیه : پس از انجام مطالعه روی شهر ستان نمونه جهت دفاع و اخذ تاییدیه اولیه جلسه مشترکی را با حضور نمایندگاه توانیر و شرکت توزیع در محل توانیر برگزار و ضمن ارایه و دفاع از طرح نمونه تاییدیه لازم را طی صورت جلسه رسمی جهت ادامه کار برای سایر شهرستان ها  اخذ مینماییم.