در این شرکت،فرآیندها با بهره‌گیری از مدل APQC،مدل پورتر،نكات مدل EFQM،بهینه كاوی از شركت‌های برنده جایزه كیفیت اروپا و با مشاركت كاركنان سازمان از طریق كمیته‌های رهبری،توسعه و تعالی،مدیریت یكپارچه (IMS) و مدیریت منابع انسانی (HRM) وبهره‌گیری از تجارب كاركنان شاغل در واحدها،اجرا و نقشه‌هایفرآیندی سازمان طراحی و تدوین گردیده است. فرآیندهای سازمانی به چهار بخش فرآیندهای اصلی،مدیریتی (تعالی و توسعه كسب و كار) پشتیبانی و كلیدی تقسیم می‌شوند.

ارتباطات و نحوه تعامل فرآیندها،در نقشه فرآیندی سازمان نشان داده شده است. برای هركدام از فرآیندهای سازمان،شناسنامه فرآیند تهیه گردیده و شاخص‌های ارزیابیفرآیند،مالكین اصلی،مالكین پشتیبان،ورودی‌ها و خروجی‌های هر فرآیند مشخص گردیده است.

این شركت جهت پایش فرآیندهای سازمانی خود، شاخص‌هایفرآیندی تهیه و تدوین نموده است كه اندازه‌گیری این شاخص‌ها توسط نمایندگان واحدهای مختلف سازمان صورت پذیرفته و در امور توسعه و تعالی،كمیته‌های درون بخشی واحدها (QCT‌)،كمیته سیستم مدیریت یكپارچه (IMS) و همچنین جلسات بازنگری مدیریت،مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند.

APQC::American Productivity Quality Center

EFQM: European Foundation for Quality Management

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *