مشخصات پروژه م خدمات مهندسی احداث کامل خط ۴۰۰ کیلو ولت دو مداره پست فولاد بردسیر

[accordion]
[accordion_item title=”اسناد استعلام و قرارداد خدمات مهندسی“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 458 اسناد مناقصه تمامی پروژه ها 31/12/1390 دانلود تمامی فایل ها
4 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”مکاتبات از کارفرما“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”مکاتبات از مشاور“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”مکاتبات از سایر شرکت ها“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”صورت جلسه ها“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”صورت حساب های ارسالی“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”صورت حساب های تایید شده“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”مسیربابی و نقشه برداری“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”استراکچر لیست“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”گزارش پیشرفت کار“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”گزارش فنی“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”مشخصات فنی“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”ارزبابی کیفی“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[accordion_item title=”اسناد مناقصه“]

ردیف شماره شرح مدرک تاریخ دانلود
1 1087 اسناد مناقصه پروژه 1 24/11/1394 دانلود فایل PDF
2 5841 اسناد مناقصه پروژه 2587 20/12/1390 دانلود فایل Word
3 65198 اسناد مناقصه پروژه 21 14/10/1385 دانلود فایل Exel

[/accordion_item]

[/accordion]

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *