سرمایه مالی

تامین منابع مالی مشاوره، یک خدمت از نوع راهنمایی و توصیه است که به مشتریان کمک می کند تا مسائل و فرصت های خود را شناسایی و تحلیل کنند. مشاوران با توجه به شرایط مشتریان راه حل هایی را توصیه و فعالیت هایی را پیشنهاد می کنند و پس از…
بیشتر بخوانید

راهنمای تامین منابع مالی

اعتبار اسنادي (LC) به تعهدي گفته می‌شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده برسد. هرگاه كه خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد به فروشنده نباشد، بانك موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين…
بیشتر بخوانید

قراردادها و فرآیندهای سرمایه گذاری

قراردادهاي واگذاري امتياز (Bot (Build Operate Transfer واگذاري امتياز سرمايه گذاري، طراحي، اجرا، بهره برداري، فروش محصولات و بازپرداخت هزينه‌ها و نهايتاً واگذاري پروژه در شرايط مطلوب به طرف، به صورت‌هاي: ساخت، بهره برداري و واگذاري BOT ساخت، مالكيت، بهره برداري و واگذاري BOOT طراحي، ساخت، بهره برداري DBO طراحي،…
بیشتر بخوانید